14 Agt 2011

Mengenal kajian Kitab Kuning

Bagi dunia Pondok Pesantren Salafiyah sudah tidak asing lagi dengan kitab kuning ( Huruf arabic tanpa harkat ) , dimana kitab kuning sudah banyak ditinggalkan untuk dipelajarinya, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. 
Untuk menguasai cara membaca kitab kuning  sebelumnya harus menguasai dasar Ilmu nahwu, Ilmu Shorof dan ilmu alat lainnya. dan belajar ilmu kitab ini sangat dibutuhkan jiwa kesabaran, ketawdhuan, mudawamah.

Nama-nama kitab kuning sbb :

 Kajian Kitab Fiqih atas Pandangan Empat Madzhab

Nama Kitab       : Madzahibul Arba'ah
Kategori            : Fiqih
Penyusun           : Abdul Rahman Al Jazirie.
Dalam uraian kitab ini menjelaskan pandangan - pandangan Empat madzhab ( Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Khanabilah ) dalam kaefiat beribadah.
Sebagai acuan melaksanakan peribadatan bagi ummat muslim .


 Kajian Kitab Hadits Shahih Bukhari
Nama Kitab    :  Shahih Bukhari
Kategori         :  Al-Hadits
Penyusun        :  Abi 'Abdillah bin Isma'il Al-Buhari
Shahih Bukhari sebagai dasar/sumber hukum islam  ke 2 setelah Al-Qur'an     Kajian Kitab Fathul Mu'in bisyarkhi Qurrattil'ain    
      
Nama Kitab    : Fatkhul Mu'in
Kategori          : Fiqih
Penyusun         : Al 'alamah Syekh Zainudin 'Abdul 'Aziz Al malaibari
Fathul Mu'in bagian dari pada pegangan dasar-dasar hukum fiqih yang menjelaskan kaefiat beribadat bagi ummat islam


Kajian Kitab Syarakh Tijanaddarurie


Nama Kitab    : Tijan Addarurie
Kategori          : Taukhid
Penyusun         : Syekh Muhammad Nawawi Jawie
Kitab Tijan Addaruri menjabarkan ketauhidan terhadap Allah swt, untuk mengenal sifat-sifat Allah swt , sifat-sifat Para Rasul


 


Tidak ada komentar:

Postingan Populer